Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

RYS HISTORYCZNY

Lata 1961 – 2001

Z powodu niewystarczających warunków lokalowych w jedynej szkole w Stęszewie mieszczącej się przy Rynku, urzędujący kierownik Witold Malczyk podjął inicjatywę wybudowania drugiej szkoły. I tak dnia 24 marca 1955 roku powołał Komitet Budowy Szkoły, którego celem było zebranie funduszy na sporządzenie dokumentacji. Po trzech latach, w 1958 roku zostały zatwierdzone plany. Budowy szkoły podjęło się przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Poznaniu. Nad tą inicjatywą czuwał z wielkim zaangażowaniem ówczesny kierownik, nie tylko nadzorował inwestycję, ale i pozyskał fundusze na budowę.

Szkoła Podstawowa nr 2 – taką nazwę przyjęła szkoła - zaczęła funkcjonować już od 1 września 1960 roku dysponując pomieszczeniami rozproszonymi w wielu miejscach miasta. Ukończony budynek oddano do użytku 20 stycznia 1961 roku. Pomieścił on 610 uczniów wraz z 17 nauczycielami. Kierownikiem został zasłużenie pan Witold Malczyk.

Szkoła została dobrze wyposażona dzięki stęszewskim firmom. W roku 1961 pierwszy telewizor podarowała Gminna Spółdzielnia w Stęszewie, Stęszewskie Zakłady Roszarnictwa przekazały w darze tablice ścienne, fortepian, stroje ludowe co niewątpliwie przyczyniło się do rozwijania uzdolnień naszych uczniów, Prezydium Rady Miejskiej zajęło się otoczeniem szkoły. Powstało ogrodzenie, założono trawniki, kwietniki i posadzono drzewka owocowe.

Szkole nadano imię Marcina Kasprzaka. Przez 30 lat był jej patronem . Przy wejściu do szkoły w Izbie Pamięci postawiono jego popiersie. Dopiero w roku 1998, kiedy to szkoła zrezygnowała z patrona, z inicjatywy Rady Rodziców popiersie zostało sprzedane, a z pozyskanych środków zakupione zostały książki do biblioteki.

W 1962 roku utworzone zostało stanowisko zastępcy kierownika szkoły. Stanowisko to objęła pani Maria Kudelowa. Ponadto wprowadzono w klasach I–IV nowy program ośmioletniej szkoły podstawowej. Zaś w listopadzie następnego roku Rada Pedagogiczna wystąpiła do Wydziału Oświaty i Kultury przy Powiatowej Radzie Narodowej w Poznaniu o włączenie szkoły do sieci szkół wiodących powiatu poznańskiego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawszych lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, a także poprawiła się estetyka i higiena szkoły. W tym czasie zacieśniła się również współpraca ze Stęszewskimi Zakładami Roszarniczymi.

Choć w roku szkolnym 1964/65 na skutek zagrzybienia zamknięto salę gimnastyczną, wykonano wiele prac związanych z upiększeniem terenu wokół szkoły. Posadzono drzewka, kwiaty, dosiano trawę, założono działkę meteorologiczną. Komitet Rodzicielski posadził żywopłot, a słuchacze Szkoły dla Pracujących wykonali i ustawili na boisku urządzenia do ćwiczeń. Dzięki funduszom pozyskanym z wynajmu pomieszczeń szkoły na kolonie letnie zakupiono projektor filmowy. Na terenie szkoły działały cztery drużyny harcerskie: męska, żeńska i dwie drużyny zuchowe. W czasie letnich wakacji harcerze wyjeżdżali do Wisełki koło Międzyzdrojów na obozy.

W roku 1967 szkoła zgłosiła swój udział w konkursie zorganizowanym przez Miejską Radę Narodową w Stęszewie pt. Mistrz gospodarności. Wszystkie środki przeznaczono więc na stan techniczny i estetyczny budynku.

Pierwsze święto szkoły obchodzono dnia 9 maja 1967 roku i wtedy to Komitet Rodzicielski rozpoczął starania o ufundowanie sztandaru szkole. W tym okresie szkoła przeżywała trudności lokalowe z powodu powiększającej się liczby uczniów oraz wyłączeniem z użytkowania na pięć miesięcy całej dolnej kondygnacji. Powstały wówczas cztery klasopracownie: geograficzna, biologiczna, języka polskiego i matematyczna.

W 1968 roku szkoła otrzymała pamiątkową tablicę oraz tytuł opiekuna miejsc upamiętnionych walką i męczeństwem narodu polskiego.

W roku szkolnym 1968/69, od września zastępcą kierownika szkoły została pani Teresa Liczbańska, a nowym kierownikiem od 19 listopada został pan Marian Strachanowski. Szkoła włączyła się do obchodów Karnawału Młodości zorganizowanego z okazji 25-lecia PRL. Odbyły się Igrzyska Sportowe oraz Dni Oświaty Książki i Prasy.

Następny rok 1969/70 przyniósł wprowadzenie dzienniczków uczniowskich a rok później zeszytów uwag. Po pierwszym okresie postanowiono nadać wyróżniającym się uczniom odznakę - Wzorowy uczeń. Wprowadzono obowiązek noszenia tarczy szkolnej. Dopiero w latach osiemdziesiątych, zwyczaj ten zaniknął.

Dzień 20 wrzesień 1970 rok to wielkie wydarzenie dla szkoły. Komitet Rodzicielski wraz ze społeczeństwem Stęszewa ufundował sztandar szkole. Sztandar wręczono podczas uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej. Trzy dni później uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar podczas Święta Patrona Szkoły.

W roku szkolnym 1972/73 nastąpiły zmiany w systemie wychowawczym. Wg. koncepcji Heliodora Muszyńskiego, uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: Pacholęta – kl. I-III, Sztubacy – kl. IV-V oraz Żacy kl. VI-VIII. Nowatorstwo polegało na punktowym systemie oceny z zachowania. W następnym roku szkolnym zaczęła działać Spółdzielnia Uczniowska Skrzat, która prowadziła sklepik uczniowski. Szkoła przyjęła własny hymn, a w roku 1968 otwarto Izbę pamięci Narodowej.

Ważną datą okazał się rok 1975, gdyż szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną z filiami w Trzebawiu, Łodzi i Dębnie, ponadto uczniowie z Będlewa z klas VII i VIII od 1976 roku byli również dowożeni do szkoły. Dyrektorem szkoły zbiorczej został pan Stanisław Matuszewski. Funkcję zastępcy zaczął pełnić pan Ireneusz Przybylski, aż do roku 1995. Rok później Naczelnik Miasta i Gminy Stęszew wręczył szkole Medal Pamiątkowy z okazji 30-lecia PRL i 600-lecia miasta Stęszewa.

W 1976 roku powstał projekt budowy 6-izbowego segmentu łączącego salę gimnastyczną z budynkiem głównym szkoły. Został on oddany do użytku w 1983 roku. Utworzono także oddział przedszkolny i dwa ogniska przedszkolne. Rozpoczął również naukę pierwszy rocznik, który od trzeciej klasy zaczął realizować program szkoły dziesięcioletniej. Szkoła zaczęła także zajmować się zaopatrywaniem uczniów w podręczniki zarówno nowe jak i używane tworząc tzw. fundusz podręcznikowy. Nowością była nowa odznaka Zuch na piątkę,  świadectwo z odznaką Srebrna tarcza za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz świadectwo z wyróżnieniem za ukończenie roku szkolnego czyli tzw. świadectwo z paskiem.

Od roku 1977 powołano dyrektora ds. wychowawczych. Została nim pani Teresa Kańduła. W tym czasie działał Uniwersytet Powszechny dla Rodziców celem upowszechnienia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Szkoła została odznaczona medalem pamiątkowym ZDOBiD-u. Zainaugurowano koncerty Filharmonii Poznańskiej, które są kontynuowane do dziś.

W roku szkolnym 1981/82 wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy. Soboty przeznaczone zostały na imprezy sportowe, kulturalne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze i zajęcia rekreacyjne. Nowością były egzaminy sprawdzające, które umożliwiały uczniom poprawę ocen semestralnych semestralnych i końcoworocznych. Po wprowadzeniu w grudniu stanu wojennego wszelka działalność pozalekcyjna została zawieszona.

W 1986 roku dyrektorem szkoły została pani Teresa Liczbańska, zastępcą dyrektora ds. wychowawczych pani Dorota Woroch, natomiast dotychczasowy dyrektor szkoły przyjął stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania.

W styczniu 1990 roku na stanowisko dyrektora szkoły powrócił pan Stanisław Matuszewski do września 1991 roku. Do szkoły wróciła religia jako przedmiot nadobowiązkowy, wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Języki zachodnie traktować zaczęto jako równoprawne z językiem rosyjskim.

Od września 1991 roku dyrektorem szkoły został pan Leszek Bernaczyk po wygraniu pierwszego konkursu na to stanowisko. Jako zastępcę dyrektora ds. wychowawczych powołał panią Elżbietę Mueller, na stanowisku zastępcy dyrektora pozostał pan Ireneusz Przybylski. Wprowadzono informatykę jako innowację w klasach VII i VIII. Stało się to możliwe dzięki uruchomieniu sali komputerowej. Komputery – Macintosh Classic pozyskano nieodpłatnie z funduszy MEN. Skomputeryzowano również sekretariat szkoły.

W lutym 1993 roku stanowisko zastępcy dyrektora objęła pani Danuta Parczuk. Komitet Rodzicielski sfinansował remonty w szkole. Zgodnie z zarządzeniem MEN wprowadzono na godzinach wychowawczych tematykę dotyczącą życia seksualnego człowieka i świadomego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Od września 1994 roku utworzono klasę piątą o poszerzonym programie wychowania fizycznego. Klasy te funkcjonowały przez sześć lat do czasu istnienia ośmioklasowej szkoły podstawowej. Działalność sportową szkoły wspierał utworzony w maju 1997 roku Uczniowski Klub Sportowy Dwójka.

W 1996 roku stanowisko wicedyrektora objął Marian Cieniawa. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W styczniu uczniowie wraz z opiekunkami Koła TPD działającym przy szkole, jako pierwsi kwestowali na ulicach Stęszewa. To zapoczątkowało gminną akcję w ramach WOŚP. Rok ten zaznaczył się również włączeniem szkoły do programu Internet w szkole. W roku 1997 rozpoczęto komputeryzację zbiorów bibliotecznych, która trwała ponad 5 lat. W następnym roku biblioteka uzyskała dodatkowe pomieszczenie - czytelnię. Wyposażono ją w komputery oraz projektor multimedialny dzięki czemu uczniowie mogli korzystać z zasobów Internetu tworząc potrzebne materiały na zajęcia, a także oglądać filmy edukacyjne. Ponadto w ramach ogólnopolskiej akcji Pracownia internetowa dla każdej gminy w 1999 roku szkoła otrzymała nowe iMac’i.

 Lata 1997 – 1999 to okres wielkich remontów. Otwarto nową kotłownię gazową w całości sterowaną elektronicznie, zainstalowano rolety antywłamaniowe, wymalowano sale, zakupiono meble i kserokopiarki. Wiele z tych przedsięwzięć ufundowała Rada Rodziców, dlatego też w ramach podziękowań tradycją stały się coroczne Koncerty dla przyjaciół szkoły, w trakcie których młodzież przygotowana przez nauczycieli występami dziękowała za okazaną pomoc.

 W 1999 roku odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pamięci byłemu kierownikowi szkoły, panu Witoldowi Malczykowi, inicjatorowi budowy szkoły. Stało się tak w wyniku obchodów 40-lecia powstania szkoły. W tym też roku, z dniem 1 września ośmioklasową szkołę przekształcono w sześcioletnią na mocy reformy. Tak rozpoczął się następny etap w historii szkoły. W ramach autonomii szkoła opracowała statut regulujący wewnętrzne prawo szkolne, regulamin oceniania, program wychowawczy i profilaktyki oraz przedmiotowe systemy oceniania.

 Lata 2001 – 2011

Od września 2001 roku do sierpnia 2011 roku funkcję dyrektora szkoły nadal pełnił pan Leszek Bernaczyk. W kwietniu 2001 roku po raz pierwszy uczniowie klas szóstych napisali obowiązkowy egzamin zewnętrzny tzw. Sprawdzian szóstoklasisty. We wrześniu 2002 roku szkoła zmieniała nazwę na Szkołę Podstawową w Stęszewie. W listopadzie została utworzona witryna internetowa szkoły eduapple.pl/sp_steszew.

Rok 2003 również obfitował w ważne wydarzenia. Został stworzony dokument Ceremoniał szkolny obowiązujący podczas ważnych uroczystości. Powstała również Zielona klasa dzięki wsparciu Rady Rodziców. Dnia 14 października nastąpiło uroczyste przekazanie ufundowanego przez państwo Hannę i Romana Dybów sztandaru szkoły. Szkoła wzbogaciła się o logo, które zaprojektował Hubert Linka z klasy szóstej. Powstały także klasy wyrównawcze.

W następnym roku szkolnym 2004/2005 z inicjatywy Rady Rodziców wyremontowano boisko szkolne. Rok później Koło TPD przy szkole zorganizowało pierwszy festyn rodzinny Święto Pyry, którego celem było zbieranie funduszy ma wycieczki szkolne i inne potrzebne środki dla uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

W latach 2006 – 2008 szkoła przystąpiła do projektu wyrównywania szans sfinansowanego przez Unię Europejską. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowych, komputerowych, turystycznych oraz logopedycznych. W 2006 roku otwarta została nowa pracownia komputerowa oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni szkolnej. Pracownie te szkoła otrzymała w ramach projektu Edycja 2004. W 75% sfinansowała je Unia Europejska, pozostałe 25% na ten cel przekazał budżet państwa. W tym samym roku powstało również Miasteczko Ruchu Drogowego oraz pracownia wychowania komunikacyjnego. Fundatorami byli Fundacja Kierowcy Dzieciom oraz władze samorządowe Stęszewa.

W następnym roku (2007) szkoła wzbogaciła się w nową profesjonalną pracownię do nauki języków obcych dzięki darowi Rady Rodziców. Nastąpiła także zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Z powodu przejścia na emeryturę pana Mariana Cieniawy, funkcję tę objęła pani Grażyna Dutka. Bardzo ważnym wydarzeniem było także wprowadzenie mundurków szkolnych dla uczniów. Gruntownie wyremontowana została duża sala gimnastyczna.

W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy w szkole przeprowadzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Ta akcja powtarzana jest co roku.

Rok później za sprawą Rady Rodziców szkoła nareszcie doczekała się dobrze wyposażonej świetlicy. W następnym roku otwarto Radosną klasę – pomieszczenie z zabawkami oraz grami dla najmłodszych uczniów.

W związku z wprowadzeniem zajęć komputerowych do edukacji wczesnoszkolnej w styczniu 2011 roku uruchomiono Mobilną Pracownię Komputerową. Zgodnie z duchem reformy rozpoczęła się wymiana mebli tak, aby w przyszłości każdy uczeń posiadał swoją szafkę na potrzebne przybory.

Dziesięciolecie powyższe obfitowało w wiele ciekawych zajęć dla uczniów. Prowadzono zajęcia sportowe, wycieczki tematyczne, krajoznawcze oraz zielone szkoły. Realizowano wiele projektów edukacyjnych takich jak: Żyj zdrowo i kolorowo, Znasz li ten kraj, Europo witam Cię, Festiwal Zdrowia, Słowianie nasi pradziadowie i wiele innych.

Dzięki funkcjonowaniu klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego szkoła poszczycić się mogła dwukrotnie zdobytym I miejscem w powiecie w sportowym współzawodnictwie szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Ponadto w latach 2006-2009 szkoła zdobyła też czterokrotnie z rzędu puchar za zwycięstwo w powiecie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu w Ruchu Drogowym.

 I tak minęło 50 lat funkcjonowania szkoły.

Następne dziesięciolecie szkoła rozpoczęła z nowym dyrektorem panią Karoliną Róg, która wygrała konkurs na to stanowisko. Zainaugurowała nowy rok szkolny 2011/2012.

Przed szkołą stoją nowe wyzwania zarówno cywilizacyjne jak i edukacyjne. Mamy nadzieję, że wszyscy temu podołamy – nauczyciele, uczniowie, rodzice i władze gminy.